KSIĘGI HANDLOWE

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych umożliwia zastosowanie narzędzi przedstawiających pełny obraz finansowy prowadzonej działalności.

W ramach tej formy opodatkowania znajdziesz:

· opracowanie Polityki Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont i Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
· prowadzenie ksiąg rachunkowych,
· prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
· sporządzanie i wysyłkę plików JPK_V7,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
· sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE, IFT-2R i innych,
· sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
· sporządzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
· korespondencję i reprezentację w przypadku kontroli przed Organami Administracji Skarbowej,
· sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym.